Doanh nghiệp mới thành lập

Tháng 11/2022

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 11943
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 6267
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1422
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 4006

Tháng 10/2022

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 13030
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 3903
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1602
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 4058

Tháng 9/2022

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 11466
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 5118
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1516
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 2935

Tháng 8/2022

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 11918
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 6458
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1953
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 3756

Tháng 7/2022

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 13174
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 2325
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1767
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 5285

Tháng 6/2022

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 13272
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 2253
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1687
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 5129

Tháng 5/2022

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 13370
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 5207
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1339
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 4964

Tháng 4/2022

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 15001
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 7034
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1227
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 5391

Tháng 3/2022

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 14302
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 4300
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1077
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 2976

Tháng 2/2022

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 7284
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 4071
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1233
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 3466

Tháng 1/2022

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 13004
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 19121
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 2025
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 29255

Tháng 12/2021

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 11221
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 4223
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1877
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 3011

Tháng 11/2021

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 11902
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 4958
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1256
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 3523

Tháng 10/2021

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 8233
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 4304
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 806
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 3492

Tháng 9/2021

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 3899
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 3317
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 606
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 2240

Tháng 8/2021

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 5761
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 3865
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 812
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 3118

Tháng 7/2021

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 8740
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 4947
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1442
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 4527

Tháng 6/2021

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 11314
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 4867
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1919
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 3867

Tháng 5/2021

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 11603
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 4892
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1279
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 3400

Tháng 4/2021

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 14866
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 5745
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1541
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 4598

Tháng 3/2021

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 11171
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 4529
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1608
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 2213

Tháng 2/2021

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 8038
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 4604
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1500
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 3593

Tháng 1/2021

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 10091
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 6503
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 2095
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 18055

Tháng 12/2020

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 10689
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 5358
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 2021
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 2251

Tháng 11/2020

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 13092
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 5315
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1941
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 2771

Tháng 10/2020

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 12205
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 5044
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1413
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 3293

Tháng 9/2020

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 10304
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 4568
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1736
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 3269

Tháng 8/2020

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 13402
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 4775
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1416
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 3102

Tháng 7/2020

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 13200
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 4839
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1504
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 3372

Tháng 6/2020

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 13725
Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 4998
Tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thế: 1368
Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 3217